هتل پارسیان صفائیه
هتل هتل پارسیان صفائیه
 
درجه هتل هتل هتل پارسیان صفائیه
نوع سرویس BB
تلفن 06643215151
فكس 06643215155
ترانسفر ندارد
گالری
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها2
هتل پارسیان صفائیه یزد نمای بیرونی1
هتل پارسیان صفائیه نمای بیرونی2
هتل پارسیان صفائیه دوتخته توئین
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل1
هتل پارسیان صفائیه دوتخته دابل2
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی هتل1
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی 2
هتل پارسیان صفائیه رستوران
هتل پارسیان صفائیه فضای داخلی سوئیت ها1
توضیحات

سالن کنفرانس - سالن همایش - تالار پذیرائی - کافی شاپ فضای باز - رستوران ایرانی -ویلچر - پارکینگ سرپوشیده -تاکسی سرویس - روم سرویس -آسانسور - جعبه کمک های اولیه - اتاق چمدان اینترنت رایگان ونامحدود درلابی 

درخواست رزرو

*
*
*
*